ADATVÉDELMI ÉS  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
 
Helen Doron Nyelviskola Debrecen
 
Általános rendelkezések 
 
A  Helen Doron Nyelviskola (Well Done Kft. székhelye: 4031 Debrecen Zörgőfű utca 4.C.ép. adószám: 14946369-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-017759, mint Adatkezelő, Nyelviskolaként nyújtott szolgáltatásaihoz/oktatás, táboroztatás, szervezés, rendezvény/ kapcsolódó adatkezelése továbbá az általa üzemeltetett weboldalakhoz (a továbbiakban: „weboldalak”) kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (AVAKASZT) alapján jár el.
 
A Helen Doron, (továbbiakban HD) irányelve szerint minden, a beiratkozáskor, jelentkezéskor, rendezvényes regisztráció esetében és a weboldalakról származó személyes összegyűjtött adat szigorúan bizalmas. A személyes adatokhoz tartoznak a személy teljes neve, gyermeke neve, életkora, telefonszáma, lakcíme és e-mail címe. Mivel látogatóink biztonsága fontos számunkra, a HD az alábbi adatvédelmi házirendet alkalmazza, hogy megvédje személyes adatait:
 
1.  Azzal, hogy beiratkozik Nyelviskolánkban, táborozik vagy regisztrál óráinkra, illetve felkeresi weboldalainkat, mint felhasználó elfogadja a HD adatvédelmi házirendjét személyes adatok gyűjtésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az alábbiak szerint. A HD a felhasználók beleegyezése nélkül nem gyűjti, törvényellenes módon nem használja fel és nem hozza nyilvánosságra ügyfeleinek, felhasználóinak személyes adatait egyéb célokra az alábbiakon kívül.
 
Az általunk gyűjtött információ:
 
1.  Személyes adatok: A személyes adatokat, mint például a felhasználó nevét, telefonszámát, e-mail címét csak a
HD honlapon található adatkérő lapon önként megadott adatok, vagy közvetlenül a HD számára küldött e-mail alapján gyűjtjük. Minden, így gyűjtött személyes adatot csak HD munkatárs, illetve HD szervezeti egység képes kezelni a felhasználó kérésére, abból a célból, hogy válaszoljon a felhasználó kérdéseire. Az ilyen jellegű személyes adatokat nem értékesítjük, és nem tesszük közzé harmadik fél számára, illetve nem használjuk fel e-mail listákhoz.
 
2.  Cookie-k: A HD weboldal egyes részei cookie-kat, un. sütiket használnak biztonság és hitelesítés céljából. A sütik
által összegyűjtött információkat kizárólag kapcsolattartás és oldallátogatási adatok követése érdekében használjuk. Az adatokat nem értékesítjük, és nem tesszük közzé harmadik fél számára.
 
3.  Honlap tevékenységi adatok: A web szerverünk automatikusan összegyűjt és naplóz bizonyos információkat a honlapot felkereső minden felhasználó esetében. A naplózott információk közé tartozik a felhasználó IP-címe, felhasználóneve (ha van ilyen), a látogatás időpontja és dátuma, valamint az elért oldalak listája. A naplók hivatkozással kapcsolatos információt is tartalmaznak, amennyiben a felhasználó egy külső linket keresett fel a HD weboldalán keresztül. A HD a holnaplátogatásokat kizárólag a honlap teljesítményének szemlézése, biztonsági szempontok és holnapügyintézés érdekében naplózza. Az adatokat nem értékesítjük, és nem tesszük közzé harmadik fél számára.
 
4.  Ez a weboldal linkeket tartalmaz harmadik fél weboldalaihoz és / vagy tartalomszolgáltatókhoz. Az adatvédelmi
házirend nem terjed ki harmadik fél weboldalaira és tartalomszolgáltatókra, továbbá a HD nem felelős a kapcsolódó és szolgáltatott tartalmakért.
 
5.  Az adatvédelmi házirendben bekövetkezett bármilyen változtatást azonnal közzétesszük a weboldalon. Ezen bármely változás nem lehet visszamenőleges hatályú, így nem juttathatók érvényre a korábban benyújtott személyes adatokra.
 
6. Az Ügyfél a weboldalakon történő regisztrálással, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AVAKASZT rendelkezéseit. A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.
 
 
1. Értelmező rendelkezések
 
1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a weboldalak függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 
 

2. Az adatkezelő megnevezése

 
Szervezet neve: A Helen Doron Nyelviskola (Well Done Kft. székhelye: 4031 Debrecen Zörgőfű utca 4.C.ép. adószám: 14946369-2-09, Cégjegyzékszám: 09-09-017759. Email: helendoron@angoldebrecen.hu   Adatvédelmi
nyilvántartásba vételi határozat száma: NAIH-60859
– A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.
 
 
3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:
Az adatokat az Adatkezelő vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.
 
 

4. A kezelt személyes adatok köre

 
A jelen AVAKASZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldalak bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.
 
4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Ügyfél neve, E-mail címe, Telefonszáma – Gyermek neve – Gyermek életkora.
 
4.2. A weboldalak adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.
 
4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.
 
4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.
 
4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.
 
 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 
5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 
Az Ügyfél a nyilatkozat jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a weboldallal, szolgáltatásaival kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.  
 
5.2. Az adatkezelés célja az oktatással különösen az angol nyelvoktatással kapcsolatos szolgáltatási információ áramoltatása és az ezzel, valamint az Adatkezelő működésével összefüggő egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: hírlevél szolgáltatás tartalomszolgáltatás – információ átadás.
 
5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és az órák szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon
ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
 
5.4. Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.
 
5.5. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: az folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.
 
5.6. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.
 
5.7. A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelőigénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.
 
5.8. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 
5.9. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
 

6. Az adatkezelés időtartama

 
6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél leiratkozással, vagy e-mailben kezdeményezheti.
 
6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.
 
 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 
7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 
7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 
7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 
 

8. Az ügyfél jogai

 
8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
 
8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 
8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. E-mail: helendoron@angoldebrecen.hu  
 
 8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a weblapokon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
 
8.5. Az ügyfél a bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
 
8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a
Weboldalak használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
 
 
9. Egyéb rendelkezések
 
9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
9.4. A papír alapú adatok táblázatba való felvitelét követően iratmegsemmisítésre kerülnek. A promóciós regisztrációk esetében 30 napon belül, a tanévi beiratkozási dokumentumok 2 év elteltével. Az adatok rögzített táblázatait csak Adatkezelő kijelölt munkatársai használhatják, azok tartalma jelszóval védett. A papír alapú dokumentumokat Adatkezelő zárt iratszekrényben tárolja a megsemmisítésig.
 
9.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKASZT tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKASZT-ban megfogalmazott előírásoknak.
 
 
Hatályos: 2018. 05.01. napjától
 
Helen Doron Nyelviskola Debrecen
/ Well Done Kft./

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.